Obchodní podmínky


Obchodní podmínky www.zazij.eu
 
Společnost ZAŽI.EU, s.r.o., se sídlem v Praze, Vyšehradská 1349/2, PSČ 128 00, IČ 24782467, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 173824

Úvodní ustanovení


1.1 Tyto obchodní podmínky obstaratele se vztahují na všechny úkony při obstarávání věci (zážitku) pro objednatele (zákazníka) a upravují práva a povinnosti vyplývající pro smluvní strany ze smlouvy o obstarání věci.

1.2 Obstaratelem je společnost ZAŽI.EU, s.r.o., se sídlem v Praze, Vyšehradská 1349/2, PSČ 128 00, IČ 24782467, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 173824

1.3 Objednatelem (zákazníkem), je fyzická či právnická osoba, která učiní vůči obstaravateli návrh na uzavření smlouvy, tj. provede platnou objednávku způsobem popsaným v článku III. bod 3.1 těchto obchodních podmínek.

1.4 Dodavatelem zážitku je fyzická či právnická osoba, která poskytuje službu (zážitek) jako předmět své podnikatelské činnosti.

1.5 Objednatel odesláním objednávky obstarateli potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami www.zazij.eu (dále jen „Obchodní podmínky“), které jsou zveřejněné na webové stránce obstaratele www.zazij.eu/obchodnipodminky/. Objednatel potvrzuje, že s těmito Obchodními podmínkami v celém rozsahu souhlasí a na důkaz tohoto souhlasu odesílá svojí nabídku (objednávku) na uzavření smlouvy o obstarání věci.

1.6 Tyto obchodní podmínky jsou nedělitelnou součástí smlouvy o obstarání věci. V případě, že obstaratel a objednatel uzavřou písemnou smlouvu o obstarání věci, ve které si dohodnou podmínky odchylné, bude mít písemné znění smlouvy přednost.

1.7 Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto Obchodní podmínky, zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění (především ust. §733 a násl.) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.

1.8 Je-li smluvní stranou jiný subjekt než ten, který je uvedený v bodě 1.7 tohoto článku, řídí se vztahy neupravené těmito Obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění.

1.9 V případě, že je smlouva o obstarání věci (dále také jen „Smlouva“) uzavřena ve prospěch třetí osoby je, je tato osoba ze Smlouvy oprávněna okamžikem, kdy s ní projeví souhlas. Souhlas je tato osoba oprávněna udělit  zasláním emailu na adresu info@zazij.eu, popř. písemně v sídle obstaratele. 


Článek II.

Předmět smlouvy


Předmětem smlouvy o obstarání věci je zajištění „zážitku“ obstaratelem pro objednatele, anebo pro jím určenou třetí osobu, spočívající v účasti na různých aktivitách podle nabídky obstaratele, která je zveřejněná v elektronické podobě na webových stránkách obstaratele www.zazij.eu.


Článek III.

Uzavření smlouvy o obstarání věci


3.1 V případě, že zákazník (objednatel) projeví zájem o obstarání věci (zážitku) zašle obstarateli návrh na uzavření Smlouvy (objednávku), a to některým z těchto způsobů:
• vyplnění objednávkového formuláře, který se nachází na webových stránkách www.zazij.eu a jeho odesláním elektronickým způsobem obstarateli;
• zasláním na elektronickou poštou na kontaktní emailovou adresu info@zazij.eu;
• vyplněním a objednávkového formuláře přímo v sídle obstaratele.

3.2 Objednávka dle bodu 3.1 tohoto článku se považuje za závazný návrh na uzavření smlouvy.

3.3 Smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření Smlouvy (objednávky) obstaratelem, tj.:
• odesláním potvrzení akceptace na emailovou adresu objednatele nebo
• písemným potvrzením objednávky v sídle obstaratele.


Článek IV.

Zážitkový voucher


4.1 Po uzavření smlouvy o obstarání věci, je objednatel povinen uhradit obstarateli 100% ceny (odměny) za obstarání věci způsobem a ve lhůtě splatnosti dle čl. VII bod 7.3 těchto Obchodních podmínek).

4.2 Po zaplacení 100% ceny za obstarání zážitku je obstaratel povinen objednateli zaslat zážitkový balíček, který obsahuje:
a) zážitkový voucher
b) obchodní podmínky
c) zážitkový průvodce s podrobnými instrukcemi k objednané službě – zážitku (dále jen „zážitkový průvodce“).

4.3 Zážitkový voucher obsahuje minimálně:
a) Identifikační číslo;
b) Specifikaci zážitku;
c) Jméno, příjmení a datum narození držitele voucheru, tj. objednatele či jím určené třetí osoby, která projeví s uzavřenou Smlouvou souhlas způsobem uvedeným v čl. I bodě 1.9 těchto Obchodních podmínek;
d) Cena zážitku;
e) Místo realizace zážitku;
f) Platnost zážitkového voucheru.

4.4 Zážitkový balíček je obstaratel povinen doručit objednateli buď:
a) v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovní licence – tato služba je zpoplatněna částkou 100,- Kč nebo
b) zasláním v elektronické podobě na emailovou adresu objednatele.

4.5 Objednatel anebo jím určená třetí osoba může čerpat zážitek pouze na základě předložení zážitkového voucheru (dále také jen „voucher“) dodavateli zážitku. Voucher zaslaný v elektronické podobě je objednatel povinen vytisknout a předložit dodavateli zážitku před započetím jeho realizace.

4.6 Zážitkový voucher platí po dobu 6 měsíců, pokud na něm není vyznačena platnost delší.

4.7 Výměna zážitku. Zážitkový voucher je určen vždy na konkrétní zážitek. Objednatel (či jím určená třetí osoba) má možnost po obdržení zážitkového voucheru vyměnit tento voucher za voucher určený pro jiný zážitek. Výměna je možná pouze v době jeho platnosti, pouze jednou a za úplatu. O výměnu objednatel či určená osoba požádá zasláním emailu na adresu info@zazij.eu. Tato služba bude zpoplatněna částkou 200,- Kč (dále jen „poplatek za změnu zážitku“). V případě náhradního výběru zážitku, jehož cena bude nižší hodnoty než cena původního zážitku, nebude rozdíl v ceně za obstarání zážitku objednateli (či jím určené třetí osobě) vrácen. V případě výběru zážitku vyšší hodnoty, je objednatel (či jím určená třetí osoba) tento cenový rozdíl doplatit spolu s poplatkem za změnu zážitku. Voucher nemůže být vyměněn za peníze.

4.8 Změna držitele voucheru. Objednatel je oprávněn kdykoliv ve lhůtě platnosti zážitkového voucheru, avšak minimálně 5 pracovních dnů před stanoveným termínem realizace zážitku, požádat obstaratele o změnu osoby uvedené jako držitel voucheru (bod 4.3 písm. c) tohoto článku). Žádost o změnu držitele voucheru je potřebné vykonat písemnou formou, a to buď emailem na adresu info@zazij.eu či poštou na adresu sídla obstaratele. V případě, že objednatel (či jím určená třetí osoba) je držitelem voucheru v listinné podobě, je povinen zaslat žádost o změnu držitele voucheru vždy prostřednictvím pošty spolu s voucherem, u něhož o změnu držitele žádá.  Náhradník vstupuje do práv a povinností držitele zážitkového voucheru udělením souhlasu v souladu s čl. I bod 1.9 těchto Obchodních podmínek. Náhradník musí splňovat podmínky stanovené v zážitkovém průvodci (např. stanovený věk, zdravotní stav, fyzické dispozice, apod.).

4.9 Platnost voucheru je ukončená buď realizací zážitku anebo uplynutím doby platnosti voucheru. Po uplynutí doby platnosti či po realizaci zážitku je voucher neplatný.

4.10 Prodloužení platnosti. V případě, že objednatel (či jím určená třetí osoba) nemůže využít voucher a realizovat zážitek do uplynutí doby platnosti zážitkového voucheru, může před uplynutím této doby oprávněný držitel voucheru písemně kontaktovat obstaratele a požádat o prodloužení platnosti voucheru, avšak maximálně o 3 měsíce. Prodloužení platnosti voucheru je zpoplatněné poplatkem ve výši 20 % z ceny zážitku, min. však 200,- Kč + 100,-Kč poštovné (dále jen „poplatek za prodloužení“). Oprávněný držitel voucheru, který žádá o toto prodloužení je povinen uhradit poplatek za prodloužení do 2 dnů ode dne odeslání žádosti o prodloužení. Písemnou žádost o prodloužení, je oprávněný držitel voucheru povinen zaslat obstarateli nejpozději 2 dny před ukončením platnosti zážitkového voucheru.

4.11 Ztráta zážitkového voucheru. Pokud objednatel (či jím určená třetí osoba) ztratí či mu bude odcizen platný zážitkový voucher (vystavený v listinné podobě), je nutné o této skutečnosti ihned informovat obstaratele. Obstaratel ztracený zážitkový voucher zablokuje, tj. po jeho předložení nebude možné zážitek realizovat. Žádost o vystavení nového zážitkového voucheru s novým identifikačním číslem a zachovanou dobou platnosti je nutné zaslat nejpozději 2 dny před ukončením její platnosti. Poplatek za vystavení ztraceného či odcizeného voucheru je 100,- Kč + 100,-Kč poštovné.

4.12 Žádost o prodloužení platnosti dle bodu 4.10 či žádost o vystavení náhradního voucheru dle bodu 4.11 je nutné zaslat buď mailem na adresu info@zazij.eu nebo poštou na adresu sídla obstaratele.


Článek V.

Rezervace zážitku


5.1 Během platnosti zážitkového voucheru má objednatel (či jím určená třetí osoba) právo formou rezervace navrhnout obstarateli realizaci zážitku, avšak nejméně 3 dny před požadovaným termínem realizace.

5.2 Objednatel (či jím určená třetí osoba) je oprávněn rezervovat zážitek těmito způsoby:
a) prostřednictvím online formuláře;
b) emailem na adresu info@zazij.eu;
c) osobně v sídle obstaratele;
d) telefonicky na čísle +420 775 288 878.

5.3 Obstaratel potvrdí termín realizace zážitku do 3 dnů ode dne provedení rezervace dle bodu 5.2 tohoto článku. Po odsouhlasení termínu, místa, případně dalších skutečností, které jsou nevyhnutelné pro uskutečnění zážitku, bude obstaratel informovat objednatele (či jím určenou třetí osobu) o potvrzeném termínu a místě uskutečnění zážitku. Objednatel (či jím určená třetí osoba) následovně potvrdí obstarateli rezervaci termínu a místa zážitku kliknutím na odkaz, který mu bude zaslán na kontaktní email.

5.4 Po závazné rezervaci dle předchozích ustanovení je objednatel (či jím určená třetí osoba) povinen dostavit se na vlastní náklady do dohodnutého místa realizace zážitku, a to v dohodnutém termínu čase. V případě, že se objednatel či jiný oprávněný držitel zážitkového voucheru nedostaví na místo realizace zážitku v dohodnutém termínu, platnost zážitkového voucheru zaniká splněním a objednatel (či jím určená třetí osoba) dále nemá nárok na čerpání náhradního zážitku s výjimkou případů, kdy se smluvní strany dohodnou jinak.


Článek VI.

Podmínky pro realizaci zážitku, odpovědnost


6.1 Objednatel (či jím určená třetí osoba) je povinen
a) Seznámit se s pokyny a instrukcemi pro čerpání zážitku obsaženými v zážitkovém průvodci.
b) Zajistit si všechny doklady, jež jsou dle zážitkového průvodce nevyhnutelné k započetí realizace zážitku. K takovýmto dokladům patří např. cestovní doklady, pojištění, potvrzení o zdravotní způsobilosti a pod.).
c) U osob mladších 15 let zajistit písemný souhlas zákonného zástupce a doprovod plně způsobilou dospělou osobou.
d) U osob mladších 18 let zajistit souhlas zákonného zástupce.
e) Řídit se pokyny obstaratele a dodavatele zážitku.
f) Před realizací zážitku se prokázat dodavateli zážitku zážitkovým voucherem.
g) Nahradit škodu, kterou způsobí svým konáním dodavateli zážitku.

6.2 Objednatel (či jím určená třetí osoba) realizuje zážitek na svoji vlastní odpovědnost a bere na vědomí, že dodavatel obstarávané věci – zážitku, je oprávněný neumožnit realizaci zážitku osobě, která je pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek. Dodavatel zážitku je rovněž oprávněn neumožnit realizaci zážitku osobě, která se neřídí instrukcemi odpovědné osoby, a to především, když nerespektování těchto instrukcí může ohrozit zdraví či majetek dotčených osob. V případě, že zážitek nebude realizován pro některý z důvodů uvedených výše, zaniká platnost zážitkového voucheru splněním, bez nároku na poskytnutí náhradního termínu realizace zážitku.

6.3 Objednatel (či jím určená třetí osoba) se zúčastňuje všech aktivit, které jsou obsahem realizace zážitku na vlastní zodpovědnost a po důsledném uvážení svých fyzických a psychických dispozic a zdravotního stavu.

6.4 Obstaratel nezodpovídá objednateli (či jím určené třetí osobě) za případnou ujmu na zdraví či škodu na majetku, která vznikla při těmto osobám pří čerpaní zážitku.

6.5 Objednatel (či jím určená třetí osoba) zodpovídá za následky svého jednání v případě, že způsobí újmu na zdraví anebo škodu na majetku dodavateli zážitku anebo jiné osobě účastnící se obstarané aktivity.


Článek VII.

Cena za obstarání zážitku


7.1 Cena obstarání věci – zážitku je uvedená v závazné objednávce a je obstaratelem zveřejněná v „Katalogu zážitků“,  jež je dostupný v elektronické podobě na webových stránkách obstaratele - www.zazij.eu, popř. v listinné podobě ve formě reklamních letáků a propagačních materiálů.

7.2 V ceně obstarání jsou zahrnuty všechny náklady, které obstarateli v souvislosti s obstaráním věci vznikly.

7.3 Způsob úhrady ceny obstarání věci:
a) v hotovosti v sídle obstaratele;
b) na dobírku při převzetí zážitkového balíčku v listinné podobě;
c) bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu obstaratele v případě zaslání zážitkového balíčku v elektronické podobě.

7.4 V případě úhrady ceny za obstarání zážitku dle bodu 6.3 písm. a) tohoto článku obdrží objednatel daňový doklad – fakturu ihned po zaplacení ceny za obstarání.

7.5 V případě úhrady ceny za obstarání zážitku dle bodu 6.3 písm. b) tohoto článku je daňový doklad – faktura součástí zásilky.

7.6 V případě úhrady ceny za obstarání zážitku dle bodu 6.3 písm. c) tohoto článku, je obstaratel povinen zaslat na kontaktní mail objednatele daňový doklad – fakturu s dobou splatnosti 5 dní ode dne potvrzení objednávky objednatele obstaratelem. Objednatel je povinen uhradit tuto fakturu ve lhůtě její splatnosti.

7.7 Zaplacením ceny za obstarání objednatelem obstarateli je splněný závazek objednatele vyplývající z uzavřené smlouvy o obstarání věci. Objednatel (či jím určená třetí osoba) dále není povinen k další finanční úhradě za realizaci zážitku vůči dodavateli zážitku. Dodavatel zážitku není oprávněn domáhat se jakýchkoliv plateb v souvislosti s realizací zážitku, ledaže by měl objednatel (či jím určená třetí osoba) zájem o čerpání služeb nad rámec služeb obsáhnutých v realizovaném zážitku obstaraným obstaratelem podle smlouvy o obstarání věci.

7.8 Zvýšení ceny obstarání. V případě, že ze strany dodavatele zážitku dojde ke zvýšení ceny služby (zážitku) o více než 10%, může obstaratel promítnout toto zvýšení do ceny obstarání věci, avšak nejpozději do dne vykonání rezervace termínu realizace zážitku objednatelem  (či jím určenou třetí osobou). Objednatel je oprávněný v takovémto případě odstoupit od smlouvy o obstarání věci (viz. čl. IX. bod 9.3 písm. a) těchto Obchodních podmínek). Pokud objednatel nevyužije právo od smlouvy odstoupit, je obstaratel povinen umožnit objednateli zaměnit vybraný zážitek za jiný zážitek ve stejné cenové kategorii či doplatit cenový rozdíl a zážitek realizovat.


Článek VIII.

Čas, doba čerpání zážitku


8.1 U každého obstaratelem nabízeného zážitku je uvedená možná doba čerpání tohoto zážitku s případnou doplňkovou informací (např. o vhodnosti čerpat zážitek v určité době, doporučení, kdy je vhodné zážitek čerpat a kdy není možné jeho čerpání vzhledem k povětrnostním podmínkám, počasí a pod.)

8.2 Dobu realizace zážitku si objednatel (či jím určená třetí osoba) vymezí ve formuláři rezervace zážitku, který je dostupný na www.zazij.eu, popř. dalšími způsoby uvedenými v čl. V bod 5.2 těchto Obchodních podmínek).

8.3 V případě zrušení termínu realizace zážitku nebo v případě odvolání, zrušení anebo přerušení realizace zážitku ze strany dodavatele zážitku v důsledku nepříznivého počasí, povětrnostních podmínek, technických anebo provozních problémů či poruch na straně dodavatele zážitku, má objednatel (či jím určená třetí osoba) právo na poskytnutí stejného zážitku v náhradním termínu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.


Článek VII.
 
Reklamace, stížnosti


8.1 V případě, že čerpaný zážitek nebude realizovaný v souladu se smlouvou o obstarání věci, má objednatel (či jím určená třetí osoba) právo na uplatnění reklamace.

8.2 Reklamace a stížnosti objednatele (či jím určené třetí osoby), je možné uplatňovat písemně:
a) v elektronické formě na emailovou na adresu:  info@zazij.eu;
b) v listinné podobě na adresu sídla obstaratele.

8.3 Reklamace a stížnosti je potřebné uplatnit okamžitě při vzniku reklamačního důvodu. Pokud to není možné, tak bez zbytečného odkladu po zjištění nedostatku, nejpozději však ve lhůtě 10 dnů ode dne realizace zážitku. Osoba uplatňující reklamaci je povinná uvést identifikační číslo zážitkového voucheru a podrobně popsat nedostatek, včetně popisu osob, se kterými při čerpání zážitku ze strany dodavatele zážitku komunikovala a přišla do styku.

8.4 Na základě podané reklamace či stížnosti objednatel (či jím určená třetí osoba) obdrží ze strany obstaratele písemné potvrzení o přijaté reklamaci anebo o přijetí stížnosti.

8.5 Obstaratel se zavazuje reklamaci či stížnost prošetřit bez zbytečného odkladu po jejím uplatnění a nejpozději v lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění reklamace (či podání stížnosti) zaslat osobě uplatňující reklamaci (či podávající stížnost) písemné stanovisko.


Článek VII.

Odstoupení od smlouvy, storno rezervace


9.1 Objednatel je oprávněn bez uvedení důvodů, avšak pouze do okamžiku sjednání rezervace odstoupit od platně uzavřené smlouvy o obstarání věci. V tomto případě bude objednateli účtován storno poplatek ve výši 30 % z ceny zážitkového voucheru. Odstoupení je možné pouze během platnosti zážitkového voucheru

9.2 V případě odstoupení od smlouvy dle bodu 9.1 tohoto článku, je objednatel povinen vrátit obstarateli zážitkový voucher (v případě, že nebyl zaslán v elektronické podobě). Obstaratel je povinen převzít vrácený zážitkový voucher a vrátit objednateli do 7 pracovních dnů po doručení zážitkového voucheru uhrazenou cenu za obstarání věci (zážitku), poníženou o storno poplatek ve výši 30%.

9.3 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy o obstarání věci z těchto důvodů:

a) V případě jednostranného zvýšení ceny obstarání věci (zážitku) o více než 10% oproti ceně původně dohodnuté za podmínek stanovených v čl. VII. bod 7.8 těchto Obchodních podmínek.
b) V souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku - byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel (objednatel) právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění (doručení zážitkového voucheru). Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14ti denní lhůty.

9.4 Odstoupením od smlouvy o obstarání věci dle bodu 9.3 písm. a) tohoto článku, vzniká:

a) Objednateli povinnost vrátit zážitkový voucher (pokud byl doručen v listinné podobě), a to zároveň s listinou, ze které plyne vůle objednatele odstoupit od smlouvy, avšak nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odstoupeni od smlouvy.
b) Obstarateli povinnost vrátit objednateli (při dodržení podmínek stanovených v bodu a)), cenu obstarání věci ve výši 100%, a to nejpozději ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne obdržení platného odstoupení od smlouvy, popř. do 5 pracovních dnů ode dne vrácení zážitkového voucheru (v případě jeho zaslání v listinné podobě).

9.5 Obstaratel je oprávněný odstoupit od smlouvy o obstarání věci z těchto důvodů:

a) V případě skončení poskytování zážitku dodavatelem zážitku, kdy objednateli byla nabídnuta možnost výběru jiného zážitku, a ten na takovou výměnu nepřistoupil.
b)    V případě, že objednatel nezaplatí cenu obstarání věci ani v dodatečné lhůtě 7 kalendářních dnů poskytnutých obstaratelem objednateli po uplynutí času splatnosti daňového dokladu – faktury dle čl. VII bod. 7.6 těchto Obchodních podmínek.

9.6 Při odstoupení podle bodu 9.5 písm. a) tohoto článku, vzniká objednateli povinnost vrátit doručený zážitkový voucher (pokud byl doručen v listinné podobě)  nejpozději do 7 pracovních dní ode dne, kdy bylo objednateli obstaratelem doručeno odstoupení od smlouvy. Obstarateli vzniká povinnost vrátit objednateli cenu obstarání věci ve výši 100%, a to nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne obdržení objednatelem vráceného zážitkového voucheru (pokud byl doručen v listinné podobě).

9.7 Storno rezervace čerpání zážitku:

a) ze strany objednatele (či jím určené třetí osoby) je možné rezervaci zrušit nejpozději 2 pracovní dny (do 16:00 hod.) před sjednaným termínem rezervované aktivity (zážitku) a sjednat v rámci platnosti voucheru termín nový. Pokud je rezervace zrušena později, má objednatel (či jím určená třetí osoba) možnost sjednat nový termín rezervace, avšak v tomto případě mu bude krácena cena voucheru o 50 %. Jedná se o náhradu nákladů vzniklých dodavateli služby spojené s původní rezervací objednatele.
b) ze strany obstaratele je rezervaci  možné zrušit nejpozději 2 pracovní dny (do 16:00 hod.) před sjednaným termínem rezervované aktivity (zážitku). Objednatel (či jím určená třetí osoba) má právo na stanovení termínu nového. Platnost voucheru se v tomto případě prodlužuje o 6 měsíců.

9.8 Odstoupení od smlouvy, anebo storno rezervace je nutné vykonat písemnou formou, a to, emailem na adresu info@zazij.eu či poštou prostřednictvím provozovatele poštovní licence na adresu sídla obstaratele.

9.9 Účinky odstoupení od smlouvy o obstarání věci nastávají dnem doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.


Článek X.

Ochrana osobních údajů


10.1 Obstaratel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu obstaratele, a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.

10.2 Při nakládání s osobními daty se obstaratel zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů v platném znění.

10.3 Objednatel dává souhlas ke shromaždování osobních údajů odesláním objednávky. Třetí osoba určená objednatelem k čerpání zážitku dává souhlas způsobem uvedeným v čl. I bod 1.9 těchto Obchodních podmínek.


Článek XI.

Závěrečné ustanovení


11.1 Obstaratel si vyhrazuje právo na změnu těchto Obchodních podmínek. Platnost změněných obchodních podmínek je ode dne jejich zveřejnění na www.zazij.eu.

11.2 V případě kdy je smlouva o obstarání věci uzavřená v písemné formě, jakákoliv její změna musí být provedena v písemné formě a odsouhlasená smluvními stranami.

11.3 Tyto obchodní podmínky mají vůči objednateli účinnost dnem uzavření smlouvy o obstarání věci, tj. potvrzením závazné objednávky objednatele ze strany obstaratele. Vůči třetí osobě určené objednatelem k čerpání zážitku mají tyto Obchodní podmínky účinnost až udělením souhlasu dle čl. I bod 1.9 těchto Obchodních podmínek. 

11.4 V případě změny Obchodních podmínek jsou změněné Obchodní podmínky účinné pro objednatele až dnem uzavření písemného dodatku k původní smlouvě o obstarání věci, v kterém objednatel prohlásí, že souhlasí se změněnými obchodními podmínkami.

11.5 Všechny texty, fotografie či ilustrace obsažené na webových stránkách www.zazij.eu či reklamních materiálech obstaratele podléhají autorským právům a nesmějí být kopírované či jinak užívané bez výslovného písemného souhlasu obstaratele. Fotografie použité v informačních materiálech k jednotlivým zážitkům jsou pouze ilustračního charakteru a mohou se od skutečnosti odlišovat.

11.6 Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1.3.2009.

+420 572 547 183

Paintball
Navrhněte nám zážitek

Zážitky

Určení

Informace

Zážitky v krajíchZážitky
Sháníte dárek a došla Vám inspirace? Prohledali jste svou bezednou studnici nápadů a narazili jste na samé dno?

Copyright © 2009cc MACHIN-GLOBAL s.r.o.
Tvorba www stránek MACHIN.cz, webhosting HOSTSERVIS.cz


Partneři:
Warning: file_get_contents(http://paticky.machin-global.cz/zo.php?sekce=web&id_web=24&delic=%20|%20): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /www/doc/www.zazij.eu/www/components/footer.php on line 130
| vyhlídkový let balónem | regály | Last minute Egypt | ... další partneři

Máte zajímavý web s obsahem věnovaným zážitkům a chcete vyměnit odkazy, neváhejte nás kontaktovat.